مشاورین رئیس دانشگاه

- دکتر گلاره حاتم- مشاور در امور سیاستگذاری و برنامه ریزی

دکتر حمیدرضا اختری مشاور در امور مرتبط با پرو/زه های عمرانی- مشاور در کمیته مناقصات و تخلفات اداری

دکتر محمود رحمانی