سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۱۰:۲۹
جستجو
 
Email

 e-mail

مشاورین رئیس دانشگاه
1- آقای دکتر بابک ایزدی
2- مشاور رئیس دانشگاه در امور رسیدگی به شکایات و بازرسی
3- مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان
4- مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی
5- مشاور رئیس دانشگاه در امور جوانان
6- مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین