مشاورین رئیس دانشگاه

1- آقای دکتر بابک ایزدی
2- مشاور رئیس دانشگاه در امور رسیدگی به شکایات و بازرسی
3- مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان
4- مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی
5- مشاور رئیس دانشگاه در امور جوانان
6- مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین