مهر 1
دکتر محمد سعید سریری 
پزشک عمومی

سوابق :

 • رییس مرکز بهداشتی درمانی کندوله صحنه
 • رییس مرکز بهداشت شهرستان قصرشیرین
 • رییس مرکز بهداشت شهرستان صحنه
 • سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه و همزمان رییس بیمارستان معاون صحنه
 • دبیر ارزیابی استاندارسازی خدمات هتلینگ بیمارستانهای دانشگاه
 • رئیس کمیته مستند سازی و تغییر کاربری اموال غیر منقول دانشگاه
 • مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

شرح وظایف :

 • تنظیم و اجرای صورتجلسه هیأت رئیسه تا حصول نتیجه
 • پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تنظیم ملاقات با رئیس محترم دانشگاه
 • پاسخگویی به تلفن های وزارتی و مربوطه تا حصول نتیجه
 • بازدید از مراکز
 • پیگیری نامه های دفتر محرمانه و عادی تا حصول نتیجه
 • تکمیل و نظارت براجرای درست فرم های ارزشیابی
 • ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و مؤسسات ذیربط و ادارات تابعه