کارشناس بررسی اسناد و مدارک

 • بررسی، تفکیک، تنظیم صورتجلسه، ارسال اوراق، هماهنگی با سازمان اسناد ملی مرکزیت همدان، انتقال اوراق امحایی
 • تحویل ، ثبت در سامانه پس از دستورنامه های دادگاه
 • دریافت و تحویل پس از ارجاع نامه های حوزه ریاست ، دانشنامه ها و صورتجلسه
 • جمع آوری و تدوین و بررسی و تکمیل فرم ها ی ارزشیابی و ارسال پس از امضاء حوزه ریاست
 • تکمیل فرمهای درخواست انبار و خرید کالا تا حصول نتیجه در دفتر ریاست
 • پیگیری نامه های محرمانه و عادی حسب دستور ریاست محترم تا حصول نتیجه
 • بایگانی نامه های دفتر ریاست
 • پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تنظیم ملاقات عمومی تا حصول نتیجه
 • پاسخگویی به تلفن های دفتر ریاست

مسئول دفتر

 • انجام امور اتوماسیون اداری حوزه ریاست دانشگاه
 • تکریم ارباب رجوع و پیگیری درخواستهای مراجعین تا حصول نتیجهتنظیم وقت ملاقات با ریاست دانشگاه
 • انجام مکاتبات و پاسخگویی با سایر ارگانها و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درصورت صلاحدید مافوق  
 • ابلاغ دستور ریاست دانشگاه و رئیس دفتر به واحدهای ذیربط
 • تنظیم جلسات ریاست دانشگاه و صورتجلسات مربوطه و هماهنگی با واحدهای ذیربط
 • پاسخگویی به تلفنهای مرتبط با حوزه ریاست