شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۳, ۱۴:۳۸
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
 صعود به کوه پراو در دستور کار قرار گرفت.
قرار ما کوهنوردان روز جمعه تاریخ 09/08/1393 در ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه یک هفته درمیان پارکینگ پارک کوهستان می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
گروه کوهنوردی دانشگاه  جان پناه دیواره بیستون (یال سخت) را صعود نمود.
گروه کوهنوردی دانشگاه جان پناه دیواره بیستون (یال سخت) را صعود نمود.
دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
گروه کوهنوردی دانشگاه به اولین جانپناه  دیواره بیستون (هاری رست) صعود نمود.
گروه کوهنوردی دانشگاه به اولین جانپناه دیواره بیستون (هاری رست) صعود نمود.
دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:30 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
نمرین های صخره نوردی دانشگاه علوم پزشکی همچنان ادامه دارد.
نمرین های صخره نوردی دانشگاه علوم پزشکی همچنان ادامه دارد.
دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:30 پارک کوهستان -میدان کوهنورد-سرطاق شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
غار با عظمت طاق نمای هادی خان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه فتح گردید.
غار با عظمت طاق نمای هادی خان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه فتح گردید.
دوشنبه ها برنامه تمرین سنگ نوردی در ساعت 16:00 مکان پارک کوهستان ،سرطاق برقرار می باشد.
قله دماوند بام ایران  توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
قله دماوند بام ایران توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
برنامه بعدی، صعود به پشت کوه فرخشاد و بازدید از غار مرتفع هادی خان می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند. دوشنبه ها برنامه تمرین سنگ نوردی در ساعت 16:00 مکان پارک کوهستان ،سرطاق برقرار می باشد.
قله شهباز بام استان مرکزی  توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
قله شهباز بام استان مرکزی توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
برنامه بعدی، صعود به کوه دماوند با ارتفاع 5671 متر (بام ایران) می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند حداکثر تا تاریخ 23/05/1393 با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند. یادآوری:دوشنبه ها برنامه تمرین سنگ نوردی در ساعت 16:00 مکان پارک کوهستان ،ابتدای سینه سرخ برقرار می باشد.
لذت  فتح قله پس از صعود طولانی و  رسیدن به عیدفطر پس ازماه رمضان  غیر قابل توصیف می باشد.
لذت فتح قله پس از صعود طولانی و رسیدن به عیدفطر پس ازماه رمضان غیر قابل توصیف می باشد.
برنامه بعدی صعود کوه شهباز (بام استان مرکزی) می باشد.زمان حرکت ساعت 23:00 روز پنج شنبه تاریخ 16/05/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263 )هماهنگی نمایند
قله خلنو(kholeno) بام استان تهران به ارتفاع 4375 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
قله خلنو(kholeno) بام استان تهران به ارتفاع 4375 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی صعود کوه شهباز (بام استان مرکزی) می باشد.زمان حرکت ساعت 23:00 روز پنج شنبه تاریخ 16/05/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263 )هماهنگی نمایند.​​​
قله بل(Bol) بام استان شیراز به ارتفاع 3964 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
قله بل(Bol) بام استان شیراز به ارتفاع 3964 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی، صعود به کوه خلنو kholenoبام استان تهران به ارتفاع 4375 متر می باشد. زمان حرکت ساعت 07:00 روز پنج شنبه تاریخ 29/03/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد.