آدرس کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ساختمان شماره 1 ، طبقه سوم ،هیئت جذب 
 تلفن 083-38355396
پست الکترونیکی heyatjazb@kums.ac.ir