فرایند جذبفرایند جذب1
فرایند تبدیل وضعیتفرایند تبدیل وضعیت
فرایند بورسفرایند بورس3