نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمود رضا مرادی
دبیر هیات اجرایی جذب
پوران لرستانی
رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب
احترام ابراهیمی
مسئول هسته تحقیق و نظر دهی