سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۱۰:۳۳
جستجو
 
Email

 e-mail

روش ارائه پیشنهاد

همه کارکنان وزارتخانه می توانند در چهارچوب آئین نامه مصوب شوراپیشنهادهای خود را به صورت فردی یا گروهی در «برگه دریافت پیشنهاد» نوشته و از طریق صندوقهای پیشنهادات یا به صورت مستقیم به دبیرخانه شورا ارسال دارند. همه پیشنهادها قابل قبول هستند لکن در موارد زیر پیشنهادات قابل طرح در شورا نمی باشند:

1)     پیشنهادهای تکراری که همانند آنها پیش از آن ارائه شده باشد.

2)     پیشنهادهایی که تنها به ذکر و توضیح مشکلات پرداخته و راهکاری برای حل آن ارایه نشده باشد.

3)     پیشنهادهایی که با امکانات موجود اجرای آنها هم اکنون عملی نیست.

4)     پیشنهادهایی که در زمان دریافت در دستور کار وزارتخانه باشد.

5)     شکایتها و انتقادات شخصی، اداری و سازمانی

 

سامانه نظام پیشنهادات صفحه پورتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شماره پیگیری :