سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۲۱
جستجو
 
Email

 e-mail

شیوه تعیین امتیاز و پرداخت پاداش پیشنهادها

تشویقات :
1
- تشویق کتبی 3-7
2- کسب امتیاز ، بند پیشنهادات ارزشیابی سالیانه : 3-7 امتیاز
3- پاداش نقدی طبق جدول امتیاز بندی-ثبت حق مالکیت فکری پیشنهاد

4-ثبت حق مالکیت فکری پیشنهاد

5-اعلام در رسانه دانشگاه هر3ماه با عنوان پیشنهاد برتر