اهداف و فعالیت ها (objectives &Activities):

1.  ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی

2.     گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان های مختلف

3.     همکاری نزدیک با دفتر مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری

4.     پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی موثر به تقاضای زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی

5.     تدوین سیاست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان و پیگیری  و هماهنگی اجرای آنها

6.     ارائه خدمات سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی به شاغلین و دانشجویان

7.     توسعه سلامت خانواده وزنان و گسترش ارائه خدمات سلامت به بانوان

8.   برگزاری کارگاه های تربیت مربی جهت برگزاری کلاسهای مهارتهای ارتباطی زوجین در راستای تحکیم خانواده 

9.  اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی برای دانشجویان و شاغلین با رویکرد دینی و با تاکید بر ارتقاء مهارت های معنوی

10.  توجه خاص به پذیره های دینی در راستای تحکیم جایگاه خانواده

11.استفاده از توان علمی و مدیریتی بانوان در برنامه ریزی و اجرا وهمکاری بانوان سایر سازمانها

12.اجرای طرح غربالگری سلامت بانوان شاغل در دانشگاه با همکاری مراکز تابعه