سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۲۰
جستجو
 
Email

 e-mail

آدم های بزرگ
آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند
 
آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم های کوچک بی دردند
 
آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند
 
آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند
آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند
آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند
 
آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد
آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند
 
آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند
آدم های کوچک مسئله ندارند
 
آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند
آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند
     آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند
سخنان ناب

همیشه از خوبی آدمها برای خودت دیوار بساز. هر وقت در حق تو بدی کردند فقط یک آجر از آن رابردار بی انصافی ست اگر دیوار را خراب کنی.

ما سه چیز را در کودکی جا گذاشته ایم :شادمانی بی دلیل ،دوست داشتن بی دریغ ،کنجکاوی بی انتها

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ،فاصله این دو را زندگی کنیم.

به جزییات دقت کنیم ،زیبایی بی کرانی در جزییات نهفته است.

خورشید باش ،که اگر هم بخواهی به کسی نتابی ،نتوانی.

پرواز را بیاموز :نه برای اینکه از زمین جدا باشی ،برای آنکه به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.

خاک و کود لازم است تا گل بروید ،اما گل نه خاک است و نه کود.

خوشبختی یعنی منتظر شادی های بزرگ نماندن و لذت بردن از تمام چیزهای کوچک.