دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز

آیین نامه برگزاری گرد همایی علمی -تخصصی

آیین نامه ها

آیین نامه اداری استخدامی اعضاءهیأت علمی
آیین نامه اداری ،استخدامی و تشکیلاتی اعضای هیات علمی
آیین نامه اداری استخدامیکارکنان غیرهیأت علمی آیین نامه اداری ،استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی
  آیین نامه مالی و معاملاتی
آیین نامه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
  آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان
  آیین نامه مراکز رشد
آیین نامه داخلی هیأت امناء  آیین نامه داخلی هیأت امناء
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاههای آیین نامه جامع مدیریت دانشگاههای
اصلاحیه آیین نامه اداری استخدامی اعضاء  هیأت علمی
اصلاحیه آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیأت علمی
اصلاحیه آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمیاصلاحیه آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی