اعضا هیات امنا

1- آیت الله محمود محمدی عراقی

2- دکتر فیض الله منصوری

3- دکتر مسعود ناصری پور

4- دکتر حسین رحیمی صدر

5- آقای حسن سلیمانی

6-مهندس طهمورث الیاسی بختیاری

 

 

 

دبیر خانه هیات امنا

دکتر بیژن کبودی - رئیس دبیرخانه هیات امنا

مهستی زمان پور - کارشناس دبیرخانه هیات امنا

ایوب سالمی - کارشناس دبیرخانه هیات امنا