خیر سلامت

حاج علی افغانیان  نام پدر مرحوم باقر ش ش 4847متولد کرمانشاه1298 فوت 1381 در تاریخ20/2/1380 شش دانگ ساختمان در سه طبقه در ابتدای شهرک ژاندارمری وقف بهداشت ودرمان نمود