خیر سلامت مر حوم حاج آقابرار معتضدی

خیر سلامت مر حوم حاج آقابرار معتضدی

 نام پدر:مرحوم کربلایی علی اکبر صادره از کرمانشاه ش ش3428

ای خوش آنانکه نیکویی کردند وین سعادت بردند در عقبی

همچو آقا برار معتضدی کز پی کار خیر شد اقوای گفت بیمار خانه ای سازند چون که من میروم از این دنیا

رفت ومنزل به دیگری بگذاشت خود چو خلد برین شدش سکنی

زنده یاد معتضدی می دانست بیمارستان چه خدمت بزرگی را انجام می دهدوبا این  توفیقی که خداوند به اوعطا نمودبرای همیشه خیر و برکت را در شهر جاری  نمود .اکنون با گذشت نیم قرن از آن روز همچنان نام نیک وکار پسندیده ایشان درقلب ها زنده مانده است.

بیمارستان معتضدی واقع در میدان فردوسی کرمانشاه یادگارهمت آن مرحوم است