مرکز بهداشتی درما نی حاج عباسقلی سارابی واقع در میدان رفعتیه کرمانشاه

حاج رستم بیگ املاک  بسیاری در بخش سر فیروز آباد داشته است .از جمله (طهنه ) معروف به طهنه سارابی ، باغ طیغون، دیلنگ چی  که بعد از خودش به وارث یعنی سه پسرش رسیده است ،نوادگان حاجی رستم بیگ در کرمانشاه شهره بوده ویکی از آنان در کسوت قضاوت شناخته می شده است ،مغازه ها ودکان های بسیاری در سه راه شریعتی ومستغلات زیادی در محله ی سارابی ها حد فاصل رفعتیه و باغ های چاله چاله ورئیسیان در کنار گنداب آبشوران داشته که توسط وارث بخشی از آن اماکن جهت تاسیس مراکز درمانی بهداشتی در اختیار وزارت متولی امر قرار گرفته است.حاج رستم بیگ معین الا شراف (سارابی )اصلا  اهل محله سراب بوده واز پیشگامان نهضت مشروطیت درکرمانشاه شناخته می شده است در درگیری خونین مابین مشروطه طلبان ومستبدین در شهر کرمانشاه که در راس طرفداران استبداد مرحوم آقا ابوالقاسم  رئیس العلما ء از روحانیون خاندان آل آقا وپدر علامه وحیدی و در راس مشروطه خواهان مرحوم آقا اسدالله ملقب به امام جمعه بزرگ از روحانیون خاندان آل آقا   قرار داشته اند درنتیجه حمله مستبدین به خانه های مشروطه طلبان یکی از فرزندان حاجی کلبی کشته می شود،مرحوم حاج رستم بیگ آن عبارت  کردی خود را جهت تشجیع وتشویق همراهانش به زبان می آورد.در سنوات بعد که سارالدوله شهر کرمانشاه را تسخیر می کندو حسین خان اعظم الدوله حاکم کرمانشاهان در ساختمان کنسولگری  انگلیس در شهر کرمانشاه متحصن می شود،یکی از چندین تن همراهانش در کنسول گری انگلیس در شهر کرمانشاه متحصن می شود،یکی از این چند تن .حاج رستم بیگ معین الا شراف است و بعد از اینکه شهر توسط یار محمد خان کرمانشاهی از اشغال سالارالدوله بیرون می آید حاج رستم بیگ همراه اعظم الدوله از تحصن خارج شده ویکی ازاعضائ هیات مدیره موقتی ملی وانقلابی است که با اتهام وجرایم مستبدین رسیدگی می نماید.در سال 1328هجری قمری رضا قلی خان نظام السلطنه مافی به عنوان والی کرمانشاهان برگزیده واعزام می شود،هدف از گزینش واعزام نظام السلطنه به کرمانشاهان  سرکوبی سران عشایر غرب کشور  بوده که دچار چند قطبی وتضاد سخت با یکدیگر بوده اند ودر این راستا،نظام السلطنه قصد دارد تا همراهان ویاوران اعظم الدوله  را سرکوب کند. رضا قلی خان نظام السلطنه مافی را حکومت مرکزی بواسطه ی چند قطبی بودن اقتدار سران ایلات و عشایر وتضاد فی مابین آنها  همچون  ضدیت خاندان حاجی محمد رضا خان ظهیر الملک امیر  تومان،حاکم قبلی کرمانشاهان ورئیس فوج زنگنه با مرحوم حسین خان معین الر عایا و برادرانش معاون لشگر ومعاون الملک ،حمایت داوود خان از ظهیر الملک ،نقار وکدورت حسین خان اعظم الدوله با داوود خان امیر اعظم ،علیرغم حمایت امیر اعظم  از پدر اعظم الوله کشمش های سخت ومستمر ایلات کلهر وسنجابی ناهمگونی های جوامع عشایری غرب کشور به کرمانشاهان  اعزام داشت تا نسبت به اعاده ی نظم وایجاد امنیت در منطقه اقدام نماید ودر بدو ورود با توقیف حسین خان اعظم الدوله  وعلی خان سردار اجلال (امیر کل)فرزندش در سلیمانیه بدنبال دستگیری حاجی رستم بیگ ،کلبی ،عسگرسلیم ،محمد طاهر خان چهری که از هواداران اعظم الدوله بودند،پس از چوب زدن واعزام تحت الحفظ آنها به تهران قدم اول را برداشت.  مرکز بهداشتی درما نی حاج عباسقلی سارابی  واقع در میدان رفعتیه کرمانشاه موقوفه یکی از نوادگان رستم بیگ می باشد .که در سال 1369 وقف بهداشت وسلامت ودرمان جامعه گردید.عباسقلی سارابی فرزند مرحوم حسن سارابی به شماره شناسنامه 2808    متولد سال1299  شهر کرمانشاه است.