اخبار

آگهی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آگهی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
داوطلبان واجدالشرایط می توانند از پنجم لغایت چهاردهم خردادماه جهت ثبت نام در سایت دانشگاه اقدام نمایند.

((بسمعه تعالی))

 

آگهی استخدام پیمانی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی در نظر دارد از محل مجوز استخدامی شماره 31137/90/220 مورخ 3/12/1390  معاونت محترم راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محترم و با توجه به نامه شماره  1757/100  مورخ  21/12/1390  وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعداد  281  نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت پیمانی  با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید.

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

جنسیت

تعداد

شرایط احراز

گروه شغلی

مرد

زن

1

متخصص بیهوشی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

2

متخصص اطفال

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

3

متخصص داخلی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

2

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

2

4

متخصص جراحی عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

5

متخصص قلب و عروق

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

2

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

6

متخصص چشم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

7

متخصص رادیو لوژی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

2

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

8

متخصص زنان و زایمان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

 

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

 

*

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

 

*

2

9

متخصص ارتوپدی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

10

متخصص مغز و اعصاب

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

11

متخصص اورولوژی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

12

متخصص علوم آزمایشگاهی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی

7

13

پرستار

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

23

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در یکی از رشته های پرستاری ،آموزش پرستاری ، مدیریت خدمات پرستاری

6-5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

41

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

65

14

کارشناس تغذیه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در یکی از رشته های علوم تغذیه،علوم بهداشتی در تغذیه،تغذیه

6-5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

2

15

کارشناس امور دارویی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

2

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در رشته داروسازی

6-5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

2

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

16

پزشک عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

4

دکترا در رشته پزشکی عمومی

6

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

4

17

کارشناس آزمایشگاه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

6

لسیانس،فوق لیسانس،دکترا در رشته علوم آزمایشگاهی

6-5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

4

18

کارشناس رادیو لوژی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

5

لیسانس،فوق لیسانس در رشته  رادیولوژی

5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

7

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

6

19

کاردان رادیو لوژی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

4

فوق دیپلم یا لیسانس در رشته رادیولوژی

4-3

20

کارشناس هوشبری

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

2

لیسانس،فوق لیسانس در رشته بیهوشی

5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

5

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

6

21

کارشناس پذیرش ،آمار و مدارک پزشکی 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

لیسانس،فوق لیسانس در رشته مدارک پزشکی

5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

5

22

کارشناس امور بیمارستانها

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

3

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در یکی از رشته های اداره امور بیمارستان ها،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

6-5-4

23

مددکار

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

2

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در یکی از رشته های علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی،مددکار اجتماعی

6-5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

24

ماما

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

 

*

4

لیسانس،فوق لیسانس در رشته مامائی

5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

 

*

13

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

 

*

6

25

کاردان علوم آزمایشگاهی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

3

فوق دیپلم یا لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی

4-3

26

کارشناس بهداشت محیط

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

2

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در یکی از رشته های بهداشت محیط،   بهداشت حرفه ای

6-5-4

27

کارشناس فیزیوتراپی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

1

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در رشته فیزیوتراپی

6-5-4

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

28

کاردان اتاق عمل

شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

*

*

2

فوق دیپلم اتاق عمل

3

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

5

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

6

29

کارشناس توانبخشی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

لیسانس،فوق لیسانس،دکترا در رشته فیزیوتراپی

6-5-4

30

داروساز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

*

*

1

مدرک تحصیلی دکترا در رشته دارو سازی

6

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

*

*

1

 

1. شرایط عمومی استخدام

1/1 -  تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

2/1-  تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

3/1-  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژ برادران).

4/1  عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

5/1 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

6/1 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود.

7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.

8/1- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

9/1 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. شرایط اختصاصی استخدام

1/2 داشتن حداکثر35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ،40سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای وحداکثر45 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری تخصصی (تا تاریخ انتشار آگهی).

تبصره موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر، و برادر تا میزان 5 سال.

ج) آزادگان، فرزندان شاهد ،جانباز 25 درصد و بالاتر و آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها  شرکتهای بیمه ، شهرداریها و موسسات و شرکتها ی دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیر رسمی آنها.

هـ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور              ( مشمولین ضریب k ) انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

2/2 مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k ) می باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k ) که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند ، می توانند در امتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد الزامی است.

3. نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

 

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.kums.ac.ir به شرح ذیل انجام می گیرد:

1/3 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و کامل تکمیل گردد)

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 60000 (شصت هزار ریال) به حساب شماره 980 خرانه نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران  به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران 50 درصد را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ج) یک قطعه عکس 4*3، به انضمام فیش بانکی ، که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه اسکن شده و ارسال شود.(ضمناً وضوح اسکنهای انجام شده نیز باید بالا باشد)

2/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی:

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی مؤظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه، به همراه اصل مدارک به مدیریت توسعه سازمان واحد استخدام دانشگاه حضورا" ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه مؤظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

-         اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

-         اصل به همراه تصویر کارت ملی

-         اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

-         اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

-         اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k ) یا معافیت از آن

-         اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

-         اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط.

-         اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت.

تبصره: قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

4. نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:

 

1/4 متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند تا تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی:www.kums.ac.ir   اقدام نمایند.

2/4 به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

     5- زمان و محل توزیع کارت

     1/5  جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 23و24و25 خرداد ماه  به آدرس اینترنتی:www.kums.ac.ir   مراجعه نمایید.همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت  ورود به جلسه به اطلاع خواهد رسید.

     2/5 – تحویل کارت ورود به جلسه تنها از طریق وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی امکان پذیر می باشد.

6- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:

 

     1/6 امتحان توانمندیهای عمومی شامل : 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی عمومی 3- ریاضی و آمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات     5- معارف اسلامی 6 اطلاعا ت سیاسی و اجتماعی ومبانی قانونی در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهارگزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

     2/6- امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

   7- تذکرات :

      1/7 ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

      2/7 ازکل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد، 25 درصد آن به  جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاترو همسران آزادگان بالای یکسال اسارت معرفی  شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و پنج درصد سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسران و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25% و آزادگان زیر یکسال و خواهران و برادران شهدا اختصاص می یابد. در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است.

     3/7 انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام  نموده اند و حد نصاب لازم را  کسب نمایند ، انجام خواهد شد.

     4/7 استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

      5/7 جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

     6/7 معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از 3 درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

     7/7 تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد .

 

 بومی به افرادی اطلاق می گردد که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند  .

    الف) محل تولد داوطلب با یکی از شهرستانهای استان برای استخدام یکی باشد.

    ب ) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در یکی از شهرستانهای استان برای استخدام طی کرده باشد.

    ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) با یکی از شهرستانهای استان یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.

 

   تبصره :در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

      8/7 کارکنان غیر رسمی شاغل در دانشگاه به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه و نیز تجارب مکتسبه در طرف قرارداد 2% و حداکثر تا 20% کل امتیاز در هریک ازمراحل آزمون استخدامی اعم از عمومی ، امتحان تخصصی به صورت جداگانه اضافه خواهد شد .چنانچه پس از اعمال افزایش امتیاز فوق این دسته از کارکنان در شرایط مساوی با دیگر شرکت کنندگان قرار گیرند از اولویت برخوردار خواهند شد.

     9/7 به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    10/7 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میگردد.   

    11/7 اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی دانشگاهها الزامی است.

    12/7 کسب حد نصاب لازم در آزمون توانمندیهای عمومی ( 60% نمره امتحان ) صرفا به منزله تاییدصلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان به منظور گزینش بر اساس  نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویتهای مقرر صورت می پذیرد.

    13/7 انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان 5/1 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که  حد نصاب نمره امتحان عمومی (60 درصد نمره امتحان عمومی) را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی امتحان تخصصی صورت می گیرد.

    14/7 انتخاب نهائی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرربه هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده(فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش به کارگزینی دانشگاه اعلام می شود) کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نماید، درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد. (کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت می پذیرد).

    15/7 از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد .

    16/7 پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان ، دانشگاه می تواند نسبت به استخدام فرد ذخیره اقدام نماید.

     17/7 هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان استخدامی از طریق  سایت اینتر نتی، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

تبصره: در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان ، اطلاع رسانی از طریق روزنامه های محلی و رسمی کثیر الانتشار خواهد بود .

     18/7 با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد ، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۶ خرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۰۸

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید