مجمع خیرین سلامت استان

آیین  نامه اصلی تشکیلاتی شعبات استانی مجمع

1-هیات امنائ ۲-هیات مدیره۳-مدیر عامل استان۴-بازرسان

 الف )هیات امنائ

1-هیات امناء دارای حداقل 15 نفر عضو فعال درعرضه سلامت می باشد که از تعداد مذکور 7 نفر شخصیت حقوقـــــــــی(نماینده ولی   فقیه و امام جمعه مرکـــزاستان ،استاندار،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان ،  یک نفر نماینده مجامع امور صنفی استان ،شهردار مرکز استان ، مدیرکل سازمان اوقاف استان و نماینده  رئیس ستاد مرکزی خیرین سلامــــت کشور ،) نیز حتماً  باید عضو مجمع باشند.

تبصره:۱-هیات امناء مجمع استان با تنظیم صورتجلسه مشترک   میان نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرکز استان ،استاندار،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  ونماینده  مجمع امور صنفی استان ونماینده مجمع خیرین سلامت در استان انتخاب وبه معاون هماهنگی امور استانهای مجمـــــع مرکز معرفی خواهندشد( مطابق فرم شماره یک)2- لیست اعضای هیئت امنای استان می باید به تایئد دبیر کل مرکز برسد.

   2-  وظایف هیات امناء استان عبارتند:

1/2- انتخاب رئیس هیئت امنا دراستان(مطابق فرم شماره 2)

2/2- انتخاب اعضای  هیات مدیره مجمع استان( مطابق فرم شماره 2)

3/2- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی وعلی البدل( مطابق فرم شماره 2)

4/2- تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل مجمع استان با تائید دبیر کل سازمان

5/2- انحلال هیئت مدیره ومجمع استان  با تائید دبیر کل سازمان

6/2-تصویب تراز نامه وبودجه پیشنهادی سالیانه مجمع استان

7/2- تصمیم گیری درخصوص  فوت یا استعفاء یا سلب صلاحیت هریک از اعضای هیات امناء

 8/2- بررسی وتصویب پیشنهادات هیات مدیره

 9/2 برگزاری حداقل سالی دو مرتبه جلسات هیئت امنائ

10/2هیئت امنای استان موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی دوره هیئت مدیره ،هیئت مدیره جدید را انتخاب نماید.

 تبصره:

3-جلسات هئیت امنا با حضور نصف بعلاوه یک اعضائ رسمیت پیدا می کند.

4-مصوبات هیئت امنائ باتایید دوسوم(3/2) اعضای حاضر رسمیت پیدا می کند.

3-شرح وظایف رئیس هیئت امنائ:

1/3  -تشکیل جلسات هیئت امنائ ودستور ثبت ،ضبط ونگهداری سوابق آن

2/3 - تشکیل جلسات فوق العاده بنا به تقاضای یک سوم اعضائ یا درخواست بازرس.

3/3 صدور احکام اعضای هیئت امنائ ،هیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره استان مطابق شرح وظایف

4/3 صدور حکم مدیر عامل استان بنا برپیشنهاد هیئت مدیره

5/3 هدایت ونظارت برفعالیت های هیئت امنائ

6/3 بهره گیری هرچه بیشتر از نظرات وافکار کارشناسان وخبرگان

7/3 تلاش در راستای جلب وهدایت کمکهای مردمی جهت پیشبرد اهداف مجمع.

8/3 انجام کلیه اموری که از طرف مقام ما فوق ارجاع می گردد.

ب ) هیات مدیره

 هیات مدیره دارای 9 الی 5عضو اصلی و 2 نفر علی البدل می باشد که  توسط هیات امناء و با حداکثرآرا انتخاب وبا حکم رئیس هیات امنای مجمع استان منصوب می گردند .

2-  وظایف هیات مدیره مجمع استان عبارتند از  :

1/2 انتخاب رئیس ،و نائب ریئس هیئت مدیره ،خزانه دارو  مدیر عامل استان با حضور ریئس هئیت امنائ ومعرفی به دبیر کل مرکز جهت تائید. (مطابق فرم شماره 3)

2/2- بررسی وتائید بودجه پیشنهادی مدیرعامل استان وارائه جهت تصویب نهائی به هیات امناء

3/2- پیشنهاد خرید وفروش اموال غیر منقول به هیات امناء جهت تصویب

4/2 تصویب نیروهای مورد نیاز مجمع

5 /2 -بررسی وتائید برنامه های اجرائی کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت پیشنهادی مدیرعامــل استان وارسال جهت تصویب هیات امناء

6/2- نظارت وهدایت کلیه فعالیتهای مجمع استان

7/2- تائید گزارشات مالی وعملکرد مجمع وارسال به هیات امناء جهت تصویب

8/2- تائید وتصویب  دستور العمل های داخلی استان پیشنهاد مدیرعامل  مطابق شرح وظایف

9/2  تاییدپیشنهاد مدیرعامل استان جهت پاداش وتشویق پرسنل

10/2پیشنهاد عزل مدیرعامل  به هیئت امنائ

  تبصره:۵-رئیس هیئت مدیره نمی تواند مدیر عامل استان هم باشد.

6-ترجیحا در انتخاب اعضای هیئت مدیره سعی  شود از اقشار روحانیت ، شخصیت های حقوقی موثر در استان ،اصناف ،تجار ،مجموعه صنایع، خیرین با سابقه در امور سلا مت ،پزشکان ودانشگاهیان استفاده شود.

بطور کلی جزئ درباره موضوعاتی که به موجب  مفاد اساسنامه مرکز اخذ تصمیم  واقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه مرکز را دارا می باشد.

3- شرح وظایف ریئس هئیت مدیره:

1/3- تشکیل جلسا ت هئیت مدیره ودستور ثبت ،ضبط  ونگهداری سوابق آن.

2/3-نظارت براجرای مصوبات هئت مدیره

3/3 –ابلاغ مصوبات هیئت مدیره به مدیر عامل جهت اجرا .

4/3- معرفی مدیر عامل منتخب هیئت مدیره  به هیئت امنائ.

5/3-تشکیل جلسات فوق العاده هیئت مدیره

6/3 –هدایت ونظارت برفعالیت های هیئت مدیره.

7/3- انجام کلیه امور ی که از طرف مقام ما فوق ارجاع می گردد.

4- اعضای هیئت مدیره برای مدت 4سال انتخاب خواهند شد .

5- انتخاب مجدد هیئت مدیره ومدیر عامل برای دوره ای بعدی بلامانع می باشد.

ج )  مدیرعامل استان  :  وظایف  واختیارات مدیرعامل مجمع استان بشرح ذیل می باشد:

 ۱- حفظ وحراست اموال منقول وغیر منقول (( مجمع استان ))

2- پیگیری  پرداخت ووصول مطالبات

3- تصویب اسناد مالی مجمع

4- پیگیری اجرای مصوبات هیات مدیره

5- افتتاح حساب ربانکی  باامضاء سه نفر بنحوی که حق برداشت با دو امضاء بشرح ذیل باشد:

الف ) امضاء ثابت مدیر عامل ب ) امضاء متغیر با امضای یکی از دو نفر اعضای هیـــــات مدیره  با اولویت ریئس هیئت مدیره

6- پیگیری کلیه امورات قضائی ومالیاتی وثبتی واموراداری مربوطه درکلیه مراحل قانونــــی درمحاکم

7- تعیین داور ووکیل وعزل آنها وحل وفصل دعاوی از طریق سازش

 8-تفویض وواگذاری قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با تصویب هیئت مدیره

9- پیشنهاد خرید وفروش اموال غیر منقول به هیات مدیره جهت تصویب

10- پیشنهاد خرید تجهیزات بیمارستانی حسب اعلام نیاز  مجامع خیرین بیمارستانی به هیات مدیره جهت تصویب

11- پیشنهاد برنامه های اجرائی کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت مجمع به هیات مدیره بمنظـورتائید وتصویب

12- ارسال گزارشات مالی وعملکرد سالیانه مجمع استان به هیات مدیره جهت تائید وارسال به هیــــات امنائ جهت تصویب

13- پیشنهاد ایجاد مجمع خیرین در  دربیمارستانها جهت تائید وتصویب هیات مدیره

14- پیشنهاد بکارگیری نیروها ومشاورین مجمع به هیات مدیره جهت تائید

15- بکارگیری ، تعیین حقوق ، عزل واخراج نیروی انسانی مورد نیاز درراستای اجرای برنامه های مصوب هیات مدیره

16-- پیشنهاد برنامه وبودجه سالیانه به هیات مدیره جهت تصویب هیات امناء

17-  مطالعه وبررسی وارائه راهکارهای مناسب ومطلوب به هیات مدیره برای بهبود وتسهیل درامور

18-ارسال گزارش عملکرد مجمع در پایان هر 3ماه پس از تائید هیئت مدیره به معاون هماهنگی امور استانهای مجمع مرکز

19- مدیر عامل استان می بایست نسبت به تهیه بانک اطلا عات مجمع خیرین بیمارستانی اقدام نمایید

20-برگزاری جلسات وسمینار های منطقه ای

2-مدیر عامل برای مدت 4 سال انتخاب خواهد شد.

3- هیئت مدیره حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل از بین خود یا از خارج فردی را به عنوان مدیر عامل به رئیس هیئت امنائ پیشنهاد نموده که مدیر عامل پس از تایید ریئس هیئت امنائ وبا حکم ایشان منصوب خواهد شد.          د ) بــازرســـان

 مجمع استان دارای یکنفر بازرس اصلی ویکنفر بازرس علــــی البدل می باشد  که توسط هیئت امنای مجمع استان انتخاب وبا حکم ریئس هیئت امنائ برای مدت2 سال استان انتخاب ومنصوب می شوند.

 وظایف بازرسان مجمع استان بشرح زیر است :

 1- بررسی کلیه اسناد واوراق مالی وتهیه گزارش برای هیات امناء

 2- مطالعه گزارش سالانه  مدیر عامل و تجزیه وتحلیل عملکرد برای ریئس هیات امنائ

 3- بررسی تراز نامه وحساب سود وزیان مجمع استان وگزارش به  ریئس هیات امناء

 4- سایر تکالیف قانونی پیش بینی شده برای بازرسی قانونی 

تبصره:7- بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند.

8- کلیه اسناد ومدارک در هر زمان بدون قید وشرط بوسیله مدیر عامل (مجمع) باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.