مرحوم حاج آقا برار معتضدی 
مرحوم حاج عباسقلی سارابی                                                     
مرحوم حاج علی افغانیان