مهر

عنوان

بازدید دانش آموزان از سیرک

1

فعالیتها

123

بازدید مسئولین وزارت از مدرسه                       زنگ انشا به مناسبت هفته شورا                      برگزاری امتحانات دی ماه

برگزیدگان ناحیه در مسابقات فرهنگی هنری

در رشته شعر:زهرا شیخ الملوک - کیمیا کیانی

داستان نویسی: هستی شریفی

مطالعه و تحقیق:فاخر-توکلی صبا عربی(نقش تغذیه در سلامت فردی و اجتماعی

حسینی-اگست-تارا احمدی(نگاهی به اهمیت کلیله و دمنه)

بابا جانی-بیاد(تغذیه در دوران نوجوانی)