نماد  عنوان زیرخدمت­ ها  شناسه شناسنامه خدمت

 

 

 

 

 نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت

(16021012000 1. نظارت بر ادارت نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16031012100

 

 

 

 

نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت

2.نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور  16041012101 
3. بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
16021012102
4. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی
16061012103
5. برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری   18051012104
6. اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور   16051012105

 

 

صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت

 (61021013000)

1. صدور پروانه موسسات پزشکی
 16021013000
 
صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت2. تمدید پروانه موسسات پزشکی  16021013101
3. ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی  16021013102
4. اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی  16021013103
5. لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قراردادتاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و تاخیر در ارائه مدارک لازم
16021013104
 

 

 

توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه(16031014000)

1. تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
18041014100

 

 

توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه
2. صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان  16031014101
3. صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان
16031014102
4. صدور گواهی معافیت
11021014103 
5. توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی  16021014104
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت    
ارتقاء ، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
صدور کارت بهداشت(16041017000)      

 نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000)

1. صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی
   
2. صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سم پاشی     
ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ(10031019000)
     

خدمات الکترونیکی پزشک خانواده (16021020000)

     
خدمات الکترونیکی پزشک خانواده

صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت

(16041021000)

     
صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت

ارزشیابی مدارک تحصیلی

دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)

     
آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)    
آموزش مستمر جامعه پزشکی 

ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی

(18041026000)1. ثبت نام و برگزاری آزمون   

 

 

ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی
2. اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها   
3. ارزشیابی کلیه آموزهای علوم پزشکی   
4. برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی
 

جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی(10031028000)

1. جذب اعضای هیات علمی
   
جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی
2. ارتقای اعضای هیات علمی
 

تسهیلات رفاهی اعضای هیات علمی

(13011029000)

1. معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن   

 

 

تسهیلات رفاهی اعضای هیات علمی
2. معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن
 
3. نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها  و رفع مشکلات احتمالی
 

 

 

 

خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی(18041027000)

1. ایجاد راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
 
 

 

 

 

خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
2. تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
 
3.  بازنگری برنامه های آموزشی رشته های رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
 
4. تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط
 
5. بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی