آدرس و مشخصات خدمات

 ردیف نام خدمت  شناسه خدمت  آدرس الکترونیکی  تلفن تماس
1  نظارت بر حسن انجام برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاههای علوم پزشکی  16041012101

accreditation.behdasht.gov.ir

vc-trethment.kums.ac.ir/fa/cot

81454410

083-8350034

2 بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی  16021012102

 accreditation.behdasht.gov.ir

vc-trethment.kums.ac.ir/fa/cot

81454410

083-38350034

3 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 inspection.kums.ac.ir 

 38381111

190

4 صدور پروانه موسسات پزشکی 16021013100 parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages   38350034
5 تمدید پروانه موسسات پزشکی 16021013101  parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages  38350034
6 تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاههای علوم پزشکی  18041014100  tarh.behdasht.gov.ir 38350034 
7 صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح)در توزیع پزشکان  16031014101   tarh.behdasht.gov.ir  38350034
8 صدور معرفینامه در توزیع پزشکان   16031014102  tarh.behdasht.gov.ir 

 38350034

3838009

9 صدور گواهی معافیت 11021014103   tarh.behdasht.gov.ir 3838009 
10 توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی 16021014104   tarh.behdasht.gov.ir  3838009
11 ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000 salamat.gov.ir 
پایگاه اطلاع رسانی تحول نظام سلامت
tahavol.behdasht.gov.ir
پایگاه تغذیه سلامت
nut.behdasht.gov.ir
معاونت بهداشت
health.behdasht.gov.ir
آوای سلامت
iec.behdasht.gov.ir
38378519
12 فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 190.behdasht.gov.ir  
13 صدور کارت بهداشت 16041017000

khc.kums.ac.ir

vc-health.kums.ac.ir

37220596
14 صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100

 khc.kums.ac.ir

vc-health.kums.ac.ir

37220596
15 خدمات پزشک خانواده  16021020000  khc.kums.ac.ir

vc-health.kums.ac.ir

37220596
16 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000  khc.kums.ac.ir

vc-health.kums.ac.ir

37257799

37220596

17 آموزش مستمر جامعه پزشکی 18051024000 www.ircme.ir 38378519
18 جذب اعضای هیئت علمی  10031028100

aac.behdasht.gov.ir 

vc-education.kums.ac.ir

 38350097 

021-81452309

19 ارتقاء اعضای هیئت علمی  10031028101 

 aac.behdasht.gov.ir 

vc-education.kums.ac.ir

38350097

021-81452309

20 معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن 13011029101 www.kums.ac.ir/fa/ses 38390458
21 اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت،درمان و آموزشی پزشکی 18041625000  portal.srd.ir 38368863