اعضا هیات امنا

1-آقای دکتر محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه

2- آقای مهندس نادر نورایی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه

3- آیت الله محمود محمدی عراقی

4-آقای  دکتر فیض الله منصوری

5- آقای دکتر بابک ایزدی

6- آقای دکترسید ابوالحسن سیدزاده

7- آقای حسن سلیمانی

8- آقای دکتر حسین رحیمی صدر

 

 

 

دبیر خانه هیات امنا

دکتر هوشنگ بهاری- رئیس دبیرخانه هیات امنا

مهستی زمان پور - کارشناس دبیرخانه هیات امنا

بابک عزیزی - کارشناس دبیرخانه هیات امنا