اهداف تشکیل شورا پذیرش و بررسی پیشنهادها

 

-همفکری و هم اندیشی با کلیه کارکنان و ارباب رجوع سازمان در حل مسئله و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی                                  

-استفاده از توان حداکثری کارکنان در

 نو آوری و در راستای اهداف سازمان

-ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مشارکت و همدلی

-ایجاد زمینه های احساس نیاز سنجی به منظور تغییر در سیستم و روش ها و در نتیجه پویایی سازمان

-سهیم نمودن کارکنان در برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی سیستم و تحول آن

-همسویی اهداف سازمان و کارکنان و ارباب رجوع و ایجاد منابع مشترک مادی و معنوی ایشان

-مشارکت کارکنان و ارباب رجوع در امور مربوطه  

-صرفه جویی در استفاده از منابع و کاهش هزینه ها

-صرفه جویی در وقت و تسریع فرآیند ارائه خدمت

-اصلاح فرآیند و تسهیل مراحل انجام خدمات