-در تاریخ93/10/10 طی ابلاغیه به شماره 36799از  معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  خانم پریوش السادات فیروزآبادی به عنوان مسئول نظام پیشنهادت  دانشگاه تعیین گردید.

-در تاریخ  93/11/29 کلاس آموزشی با موضوعات ، مدیریت مشارکتی ، تاریخچه نظام پیشنهادت، نظام پیشنهادات دانشگاه با حضور 43 نفر  ازنمایندگان تحول اداری دانشگاه  وواحد  های تابعه و با سخنرانی  جناب آقای دکتر فرشید رئیسی، جناب آقای نادر رضایی و سرکار خانم پریوش السادت فیروز ابادی برگزار شد و مجوز کلاس  مذکور به مدت 6 ساعت صادر و بین اعضاء توزیع گردید.

 -ساختار جدید اعضای شورا ی  نظام پیشنهادات   درتاریخ  93/12/24با عناوین رئیس شورا ، ناظر بر جلسات شورا و  دبیر شورا  و 8نفر عضو تعیین گردید.

- کمیته مرکزی نظام پیشنهادت به طور ادواری  15روز یکبارمنعقد  می گردد.و حداقل 20 پیشنهاد واصله بررسی میگردد.

 -گزارشگیری از کمیتهای نظام پیشنهادات واحدها به طور مستمر دو ماه یکبار انجام می شود.

- به طور میانگین روزانه 1پیشنهاد از طریق سامانه نظام پیشنهادات در یافت می گردد. که فرآیند پیگیری پیشنهاد در سامانه به پیشنهاد دهنده اعلام

می گردد.

  -در تاریخ 94/4/16دستور اجرای 5 مصوبه به واحد های مرتبط با موضوعات پیشنهاد داده شد.

در تاریخ     94/4/20     آیین نامه نظام پیشنهادات در 17 صفحه و با 17 عنوان تدوین گردید.        

  ششمین جلسه شورای نظام پیشنهادات در تاریخ 94/5/21 تشکیل گردید  و گزارش کار شورا در طی سال جاری داده شد و در خصوص پاداش 6 مصوبه با قابلیت اجراء اقدام شد.