1.      مسئول هماهنگی امورایثارگران :

 

-         نظارت برامورپرسنل تحت پوشش وکلیه امورمحوله

-         ایجاد  زمینه های لازم جهت خدمت به ایثارگران وتقدیرازاین عزیزان به مناسبت های مختلف

 

 

2.      کارشناس امورایثارگران :

 

-         رسیدگی به مشکلات امورایثارگران شاغل دردانشگاه ، تجزیه وتحلیل بخشنامه های مرتبط با ایثارگران عزیز وتلاش درجهت اجرای بهتروسریع تر آن

-         اطلاع رسانی به ایثارگران

-         دفاع از حقوق قانونی آنان

 

3.      متصدی اموردفتری (رایانه ):

 

-         انجام اموردفتری وماشین نویسی وکلیه اموربایگانی

 

     -  طبقه بندی بخشنامه ها ونامه های صادره