اهداف و فعالیت ها (objectives &Activities):

 

1.  ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی

2.     گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان های مختلف

3.     همکاری نزدیک با دفتر مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری

4.     پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی موثر به تقاضای زنان شاغل وزارت متبوع

5.     تدوین سیاست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان و پیگیری  و هماهنگی اجرای آنها

6.     ارائه خدمات سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی به شاغلین و دانشجویان

7.     توسعه سلامت خانواده وزنان و گسترش ارائه خدمات سلامت به بانوان

8.     ایجاد بستر لازم برای راه اندازی کلینیک های مشاوره بعد ازازدواج زوجین جوان

9.  اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی برای دانشجویان و شاغلین با رویکرد دینی و با تاکید بر ارتقاء مهارت های معنوی

10.  توجه خاص به پذیره های دینی در راستای تحکیم جایگاه خانواده

11.استفاده از توان علمی و مدیریتی بانوان در برنامه ریزی و اجرا وهمکاری بانوان سایر سازمانها