شماره مرکز تلفن  :8355925 -8354444  داخلی 261

شماره تماس        :8362987                                   

آدرس                : کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،کد پستی 6715847141