آدم های بزرگ

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند
 
آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم های کوچک بی دردند
 
آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند
 
آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند
آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند
آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند
 
آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد
آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند
 
آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند
آدم های کوچک مسئله ندارند
 
آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند
آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند
     آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند

سخنان ناب

همیشه از خوبی آدمها برای خودت دیوار بساز. هر وقت در حق تو بدی کردند فقط یک آجر از آن رابردار بی انصافی ست اگر دیوار را خراب کنی.

ما سه چیز را در کودکی جا گذاشته ایم :شادمانی بی دلیل ،دوست داشتن بی دریغ ،کنجکاوی بی انتها

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ،فاصله این دو را زندگی کنیم.

به جزییات دقت کنیم ،زیبایی بی کرانی در جزییات نهفته است.

خورشید باش ،که اگر هم بخواهی به کسی نتابی ،نتوانی.

پرواز را بیاموز :نه برای اینکه از زمین جدا باشی ،برای آنکه به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.

خاک و کود لازم است تا گل بروید ،اما گل نه خاک است و نه کود.

خوشبختی یعنی منتظر شادی های بزرگ نماندن و لذت بردن از تمام چیزهای کوچک.