((سومین نشست بانوان محترم هیأت علمی درتاریخ 26/10/87 ))

جلسه درساعت ده ونیم صبح با حضورآقای دکترنوری زاد ریاست محترم دانشگاه ، سرکارخانم دکتراجاقی مشاور ریاست دانشگاه درامورزنان ، سرکارخانم بهادری مدیرکل محترم اموربانوان وخانواده استانداری ، سیزده نفر ازاعضای محترم هیأت علمی وکارشناس دفتراموربانوان برگزار گردید .

خانم دکتراجاقی ، هدف ازاین نشستها راهمفکری وافزایش نیروی جامعة زنان دانست وذکرکرد هدف ازاین جلسات دستیابی به دستاوردهای ملی وکشوری است واینکه اعضاء هیأت علمی به عنوان بالاترین سطح علمی کشور ونخبگان دور هم جمع شده اند تا جهت مشکلات موجود جامعه وبالاخص دانشجویان ، ارائه نظرنمایند . ایشان ذکرکرد دفتراموربانوان به هیچ وجه به دنبال تبلیغات نیست بلکه هدف نتیجه ای است که ازنیروی اجتماع وهمیاری وهم اندیشی حاصل می شود . لازمه ارتقاء این نشست ها ، همکاری اعضاء است از اینرو طرح مشکلات ودستورجلسات بایستی ازطرف خود اعضاء باشد .

درادامه ، خانم دکترتاتاری بعنوان متخصص اعصاب وروان ویکی از صاحبنظران ، به بررسی آسیب شناسی اجتماعی بانوان وارائه راهکارهای مقابله با آن پرداخت .ایشان به بررسی آسیب های ناشی از اعتیاد ، خودکشی ، پرخاشگری پرداخت وذکر کرد آسیب های اجتماعی در هرجامعه ، نشانة بحران آن جامعه است و پیشگیری از هریک از آسیب های اجتماعی مشروط به انجام مجموعه ای بهم پیوسته از تغییرات می باشد ، همسر آزاری نیزیکی از آسیب های شایع است که عوامل رفتاری ، فرهنگی ، درون روانی وبین فردی همگی در بروز این معضل نقش دارند .

 سپس، سرکارخانم بهادری ، به مطرح شدن زنان درطی ده سال اخیر اشاره کرد وگفت برای تحکیم بنیان خانواده ، بایستی آموزش درتمامی سطوح جامعه ارائه شود . ایشان با تأکید برنقش مؤثراساتید دانشگاه ، مطرح کردن حقوق واقعی زن ومرد را درکلاسهای دانشگاهی لازم دانست ایشان از اهداف دفتراموربانوان ، تعمیق باورهای دینی ، ایجاد نشاط وشاداب سازی خانواده وامنیت وسلامت اجتماعی بانوان را ذکرکرد و دراین راستا افتتاح پارک بانوان ، اختصاص فرکانس تاکسی بیسیم وتورمسافرتی ویژه بانوان را از اقدامات دردست اجرای دفتراموربانوان استانداری دانست . درضمن اشاره کرد دراداره دادگستری ، دفتری بنام دفترحمایت از زنان وکودکان دایراست که دارای کارشناس حقوقی ونیزقاضی می باشد اما متأسفانه مراجعه به این دفتربسیارکم است . ایشان در زمینه تغییر درنگرش مدیران وتفویض مدیریت های کلان به بانوان نیز تأکید داشت .

 حاضرین درجلسه نیزبه تبادل نظر درزمینه های مختلف پرداختند ودربارة برنامه ریزی اصولی و طرح راهکارهای مشکلات موجود نظراتی ارائه کردند .

 دکترنوری زاد نیزضمن همدردی با مردم مظلوم غزه ، هدف ازاین نشست ها را استفاده از اندیشه ها وتشکیل اتاق فکردانست ونقش دانشگاه درزمینه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ، پررنگ تر ذکرکرد وعلت آنرا هدف عمده دانشگاه درجهت ارتقاء سلامت عنوان کرد . ایشان یاد آورشدپایین بودن سطح سواد باعث میشود فرد در معرض آسیب های اجتماعی مختلف قرارگیرد و در نتیجه خانواده را تحت تأثیرقراردهد . لذا هدف ، خانواده سالاری وبرگرداندن سیستم های ازهم گسیخته است . دراین زمینه باید یک تیم متخصص وحرفه ای تشکیل شود تا به بررسی معضلات موجود بپردازد . ایشان به ایجاد ارتباط با نهادهای خارج از استان مانند خانمها فاطمه هاشمی ومینو محرزاشاره کردند ودرنهایت برورود به فازهای عملیاتی تأکید داشتند .

همچنین مقرر گردید در نشست بعدی،هر یک از اعضا با یک موضوع از پیش تعیین شده در جلسه حاضر شوند تا بطور متمرکز به بررسی موضوعات اولویت دار پرداخته شود.

جلسه بعدی نیز با حضور حاج اقا رودگر از حوزه علمیه قم در اسفندماه برگزار خواهد شد.