مسئول نهاد

هیئت رئیسه 7

حجت الاسلام 
جواد افشار نجفی