عنوان خدمت آدرس اینترنتی

تلفن

ایمیل

فرآیند شناسنامه

1. صدور گواهی معافیت

(11021014103)


38358247 tarhemail فرآیند شناسنامه
صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان (16031014101)
38358247
tarhemail  فرآیند شناسنامه
معرفی افراد ستادی به بانک جهت دریافت وام مسکن (13011029101)

 38390458 refahkey  فرآیند شناسنامه
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی(مشترک با درمان) (18041014100)
38382009 tarhemail  فرآیند شناسنامه
صدور معرفینامه در توزیع پزشکان(مشترک با درمان) (16031014102)
38382009
tarhemail  فرآیند شناسنامه
نقل و انتقالات - جابجایی ورودی از سایر دانشگاه ها
 38380800
key
 فرآیند شناسنامه
نقل و انتقالات - جابجایی خروجی به سایر دانشگاه های علوم پزشکی

38380800
key  فرآیند شناسنامه
ثبت نام مشمولان در سامانه طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
38358247
tarhemail  فرآیند  شناسنامه
معافیت مشمولان رشته های اجباری طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
38358247
tarhemail   فرآیند  شناسنامه
درگاه پیگیری وضعیت دانش آموختگان پزشکان و دندانپزشکان
 38358247 tarhemail  فرآیند
 شناسنامه
ثبت نام دریافت گواهی پایان خدمت یا گواهی معافیت از طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 38358247 tarhemail فرآیند  شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت (16041016000)    190  m.bari@behdasht.gov.ir    
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (16061012103)    190   m.bari@behdasht.gov.ir    

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع