عنوان خدمت internet :telephone_receiver: :e-mail: آیین نامه فرآیند شناسنامه
صدور گواهی معافیت11021014103 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
آیین نامه فرآیند شناسنامه
صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان16031014101 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
معرفی افراد ستادی به بانک جهت دریافت وام مسکن 13011029101

internet

:telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی(مشترک با درمان) 18041014100 internet :telephone_receiver: :e-mail:  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
صدور معرفینامه در توزیع پزشکان(مشترک با درمان) 16031014102 internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
نقل و انتقالات - جابجایی ورودی از سایر دانشگاه ها internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
نقل و انتقالات - جابجایی خروجی به سایر دانشگاه های علوم پزشکی
internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
ثبت نام مشمولان در سامانه طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی internet :telephone_receiver:   آیین نامه   فرآیند  
معافیت مشمولان رشته های اجباری طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان  internet :telephone_receiver:
آیین نامه    
درگاه پیگیری وضعیت دانش آموختگان پزشکان و دندانپزشکان internet     آیین نامه
 
ثبت نام دریافت گواهی پایان خدمت یا گواهی معافیت از طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
     آیین نامه فرآیند  شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000            
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103