عنوان خدمت  آدرس اینترنتی


تلفن


ایمیل

     
ارتقای اعضای هیئت علمی 10031028101
38378097
 education@behdasht.gov.ir
آیین نامه فرآیند شناسنامه
آموزش مستمر جامعه پزشکی 18051024000 38378519
cme@kums.ac.ir
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
جذب اعضای هیئت علمی10031028100
   38378097 education@behdasht.gov.ir       
بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی18041027102
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی16021014104


 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
ثبت نام و برگزاری آزمون18041026100
66582343
education@behdasht.gov.ir
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103  
190  m.bari@behdasht.gov.ir
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000
    190  m.bari@behdasht.gov.ir      

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع