ارتقای اعضای هیئت علمی 10031028101 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
آیین نامه فرآیند شناسنامه
آموزش مستمر جامعه پزشکی 18051024000 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی18041027102

internet

:telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی16021014104 internet :telephone_receiver: :e-mail:  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
ثبت نام و برگزاری آزمون18041026100 internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
جذب اعضای هیئت علمی10031028100 internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103 internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000