عنوان خدمت

 آدرس اینترنتی

تلفن

 

ایمیل

     
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000
 37257793
email   فرآیند شناسنامه
صدور پروانه فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف
 37257804 key    فرآیند
خدمات پزشک خانواده 16021020000
 37257688
mbo_hf@kums.ac.ir  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
رسیدگی به شکایات بهداشت محیط

 37257799 email  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
صدور کارت بهداشت 16041017000
 37220596 hcokc_mo@kums.ac.ir
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
جذب و توزیع پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت 16021020000
37257799

 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشره و سمپاشی 13011018101
37257799

 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102
81455528
samaneh.jmb@gmail.com
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000
37257799
 mbok@kums.ac.ir  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه
:telephone_receiver:

 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
             
 نظارت بهداشتی بر اماکن

37220596

  فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت (16041016000)   190 m.bari@behdasht.gov.ir      
             

 

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع