تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
  فرآیند شناسنامه
صدور پروانه فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف internet :telephone_receiver: :e-mail:    فرآیند
خدمات پزشک خانواده 16021020000 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
رسیدگی به شکایات بهداشت محیط

internet

:telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
صدور کارت بهداشت 16041017000 internet :telephone_receiver: :e-mail:  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
جذب و توزیع پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت 16021020000 internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشره و سمپاشی 13011018101 internet :telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 internet :telephone_receiver: :e-mail:  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه internet :telephone_receiver:
:e-mail:  آیین نامه  فرآیند شناسنامه
فرآیند اجرایی خودمراقبتی فردی internet :telephone_receiver:
:e-mail: آیین نامه
فرآیند  
 نظارت بهداشتی بر اماکن
internet :telephone_receiver:
:e-mail:   فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000            
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103