فرم ارائه پیشنهاد

مشخصات
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


* = ضروری

مراحل اجرایی پذیرش و بررسی پیشنهادها

 1.  تکمیل فرم پیشنهادات
 2. دریافت کد رهگیری پیشنهاد ( در پیشنهادات حضوری در یافت رسید ارسال پیشنهاد)
 3. بررسی مقدماتی پیشنهاد در دبیر خانه شورا
 4. بررسی کارشناسی پیشنهاد در واحد های مرتبط
 5. بررسی نهایی ( تایید یا عدم تایید  ، تعیین امتیاز و تشویقات) در شورای نظام پیشنهادات
 6. دستور اجرای پیشنهاد و تشویقات و نگهداری سوابق پیشنهاد  به واحد های مرتبط از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع
 7. اجرای بند  6 توسط واحد  های مرتبط و ارائه گزارش به دبیر خانه شورا
 8. نظارت بر اجرای پیشنهاد و اعمال تشویقات در واحد های مرتبط از طریق دبیر خانه شورا
 9. ثبت کلیه پیشنهادات اعم از اجرایی و یا غیر اجرایی در سوابق دبیر خانه نظام پیشنهادات
 10. ثبت مالکیت فکری ( از بندهای تشویقات) توسط دبیر خانه نظام پیشنهادات
 11. اعلام پیشنهادات برتر هر 6 ماه در سایت دانشگاه