اساسنامه شورای سیاستگذاریا ش سیاستگذاری
اسامی اعضای شورای سیاست گذاریاسامی اعضای شورا سیاستگذاری
نمونه ابلاغیه اعضا - دکتر علی الماسیابلاغیه 1
نمونه ابلاغیه اعضا - دکتر فیض اله منصوری
ابلاغیه 2
نمونه ابلاغیه اعضا - دکتر علی اکبر ویسی رایگانی
ابلاغیه 3