اولین جلسه هیات امناءدانشگاه در تاریخ1402/5/10 با موضوع کلیات بودجه تفضیلی سال1402 و گزارش عملکرد دانشگاه و پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در محل دبیر خانه مرکزی هیات امناء وزارت متبوع برگزار شد. 

هیات امناء

key دبیرخانه

key 4

key 2 key 3 تماس باما