آدرس : کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ساختمان شماره 1 ، طبقه سوم ،هیئت جذب

تلفن :   8355396-0831

آدرس ایمیل :    heyatjazb@kums.ac.ir