اسامی اعضا هیت تجدید نظر

دکتر حسین رحیمی صدر                  رئیس هیئت

بابک  بهرامیان                                 عضو اصلی و نائب رئیس هیات 

 دکتر محمدرضا گلپایگانی                   عضو اصلی

دکتر مجید محمودی                     عضو علی البدل

دکتر بابک قطبی                            عضو علی البدل