اعضای هیئت

  1. خانم پروین یزدانی 
  2. حاج آقا جواد افشارنجفی رئیس نهاد مقام معظم رهبری 
  3. آقای دکتر محمد حسین حاتمی  عضو هیات علمی دانشگاه
  4. آقای  ارسلان نادری پور مدیربیمارستان قلب وعروق امام علی ( ع)