شماره تماس بادفتر هیات 08338358724

آدرس .بلوار شهید بهشتی .ساختمان مرکزی .طبقه دوم .دفتر رسیدگی به تخلفات اداری