دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه ریاست / نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات