عناوین پیشنهادات اعلام شده

 

 

ویژگی های پیشنهادات:
همه پیشنهادات پذیرش شده قابل قبول هستند.


پیشنهادات پذیرش شده :

-قابل طرح در شورا
-غیر قابل طرح در شورا       

 

 

پیشنهادات غیر قابل طرح در شورا:
1- پیشنهادات غیر قابل اجرا
2- پیشنهادات تکراری
3- پیشنهادات بدون ارائه راه حل و راهکار
4-پیشنهادات خارج از اهداف سازمان
5- پیشنهاداتی که از نظر هزینه به نفع سیستم نباشد
6- پیشنهاداتی که در دستور کار وزارتخانه بوده و جاری است
7- شکایات و انتقادات شخصی اداری و سازمانی

 

 

عناوین پیشنهادات واصله

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع1

623

92

 

برگزاری دوره ضمن خدمت جهت کارکنان

 

2

624

92

 

تاسیس مشاوره خانواده ویژه کارکنان دانشگاه

 

3

625

92

 

تهیه وتدوین جداول مقالات فارسی –انگلیسی و کتاب با فرم پیوست انجام گیرد.

 

4

626

92

 

سیستم مدیریت انرژی در بخش رایانه

 

5

627

3421

93

استفاده از کلینیک بیمارستان رازی جهت کلینیک دندانپزشکی

 

6

628

3428

11/2/93

1

-جداسازی درمانگاه  از اورژانس2-فعال سازی در مانگاه شماره 1 3- استقرار نگهبان ثابت جهت اورژانس4- تاسیس پارکینگ د ر خارج از بیمارستان در فضای مشرف به آن

 

7

629

3825

1/12/93

برگزاری برنامه منظم ورزشی جهت کارکنان


8

630

31/6/93

 

            1-قردادبا فروشگاهها جهت خرید  با تخفیف ویژه 2-برگزاری اردو های تفریحی ویژه خانواده ها یا خانمها

 

9

631

3827

3/12/93

پرداخت پاداش بازنشستگی در 2 مرحله باشد 1- هم 15 سال خدمت و بعدی در بازنشستگی

 

10

 

632

3460

 

30/7/93

قرار دادن ظرف یک بار مصرف

در محل استقرار آب سرد  کن در ستا د

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع11

633

3470

5/9/93

جمع اوری مجزا کاغذ های باطله و اقدام به فروش آنها  به شرکت های بازیا فت

 

12

634

3718

 

19/11/93

افزایش کیفیت آموزش در محیط های اموزش و شفاف سازی اهداف آموزشی

 

13

635

3719

19/11/93

ارسال آمار و سایر در خواست ها از طریق ایمیل

 

14

636

3797--20

11/93

شناسنامه  دارشدن کامپیوترهادر مراکز

 

15

637

3798

19/11/93

سیستم نوبت دهی هوشمند  در کلینیک های دانشگاه علی الخصوص کلینیک مهدیه

 

16

638

3799-3802

 

نصب دستگاه کار ت خوان جهت تمام مراکز بهداشتی در مانی

 

17

639

3803-11

2/12/93

پرداخت پاداش باز نشستگی در دو مرحله

 

18

 

640

3816—18-17

 

 

ورزش


19

641

3819

 

اتوماسیون شده  تمامی برگه های مرخص اعمم از ساعتی و سالیانه و برگه ماموریت


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع

20

642

5/12/93

حضور کارشناس بهداشت در ستاد دانشگاه جهت بررسی وضعیت بهداشتی ساختمان ستا د

21

643

3859- 60

5/12/93

اعلام شر ح وظایف واحد  آموزش و مجاب نمودن ایشان به اجرای آن

22

644

3861

5/12/93

قرار دادن بوفه و صندلی در محوطه دانشگاه

23

645

3862

5/12/93

خرید  ظرف و ظروف پذیرایی و عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف

24

646

3863

 

5/12/93

نصب دستگاه کارت خوان یا POS در مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت وجوه قبوض درمانی واحد های مختلف

25

647

3864

5/12/93

مجهز نمودن  تلفن خانه ستاد دانشگاه به سامانه پیغام گیر

26

648

3865

5/12/93

پیجر با سواد و مسلط

27

-

3867

6/12/93

بدون موضوع

28

649

3868

 

بکار گیری سیستم نو.بت دهی به صورت تلفنی با رویکرد اعلام زمان ، تاریخ مراجعه در کلینیک های وابسته به دانشگاه علی الخصوص کلینیک مهدیه

29

-

3869

 

بدون موضوع

30

650

3870

 

تهیه و توزیع کارت هدیه بهداشت بین نیرو های خدماتی که کارکرد و عملکرد مناسب و مثبت داشته اند و نهایت ارائه پاداش ( در صورت لزوم قرعه کشی) به صورت نقدی و غیر نقدی به دارندگان بیشترین کارت از جانب سیستم درمانی

31

651

3871-2

 

تهیه و توزیع کارت هدیه انرژی برایی نیروهای خدماتی جهت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی در زمینه آب و برق در واحدهای درمانی

32

652

3873

 

 

استفاده از پساب فاضلاب بیمارستان بعد از تصفیه پیشرفته به منظور آبیاری فضای سبز و کاهش مصرف آب با توجه به بحران آب از

33

653

3874

 

جمع آوری کاغذهای باطله موجود در سیستم بهداشت ودرمان طی یک فرایند منسجم استانی

34

654

3875

 

طراحی نظام نتقل وانتقال کارکنان سیستماتیک مبتنی بر نظام ارزشیابی قانونمند!! مانند آموزش وپرورش ونیروی های نظامی

35

655

3876

 

افزایش دستگاه همودیالیز

36

656

3877

 

توسعه ی فضای فیزیکی بخش دیالیز

37

657

3878

 

نصب دستگاه نوبت دهی جهت رفاه حال اراباب رجوعان در درمانگاه بیمارستان در زمان ویزیت پزشکان و متخصصین


 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع

38

658

3879

 

 

نصب تابلوی دیجیتالی درورودی ستاددانشگاه (منظور بالای درب کشویی شیشه ای) جهت اعلام مناسبتها(اعیاد،رحلت ،روزهای مهم )ودرج پیام ریاست دانشگاه وشعارهای مناسب روزو.

39

659

3880

 

 

راه اندازی واحد راهنمایی ومشاوره حقوقی درزمینه (دعاوی مختلف ) جهت پرسنل دانشگاه

40

660

3881-2

 

 

با سلام پیشنهاد من این است که جهت رفاه پرسنل رسمی پرداخت پاداش بازنشستگی در دو مرحله صورت گیرد بعد از گذشت پانزده سال خدمت مبلغی معادل نصف پاداش به انها تعلق گیرد تا صرف مصرف بهینه شود معمولا در اواخر دوران خدمت پاداش مربوطه استفاده مناسبی برای فرد نداردچون

41

-

3883-4

 

 

بدون موضوع

42

-

3885

 

 

بدون موضوع

43

661

3886

 

 

نصب ویترین گردان اطراف ستون سالن طبقه اول ساختمان شماره 1 به جهت گذاشتن عکس خیرین وواقفین

44

662

3887

 

 

ایجادپرونده پزشکی ویادرنظرگرفتن کارت سلامت برای پرسنل دانشگاه وانجام آزمایشات اجباری سالیانه رایگان

45

-

3888

 

با وجود فلسفه های مختلف آموزش بهداشت نظیر ؛ فلسفه تغییر رفتار-فلسفه مبتنی بر شناخت –فلسفه تصمیم گیری –فلسفه آزادی /عملکرد- وفلسفه تغییر اجتماعی واز همه مهمتر فلسفه التقاطی به آموزش که هر کدام روش خاصی را برای رسیدن به هدف غایی آموزش رادنبال میکننددر حالی

 که فلسفه رایج در حوزه آموزش بهداشت فلسفه تصمیم گیری است برنامه ای در جهت اآشنایی افراد مرتبط با آموزش در جهت تغییر این رویکرد برای ارتقای کیفیت آموزشها واستفاده از روشهای مختلف درمحیط های آموزشی ازجمله در مدارس تکنیکهایی چون طوفان فکری ،مباحثه ،حل مساله،نمایش،ایفای

 نقش و... ودر جامعه تکنیکهایی چون استفاده از تابلو تبلیغاتی،سخنرانان مشهور،قرار داد سازی رفتاری،بولد وقایع جامعه،گروههای حمایتی وبرگزاری مسابقات و...

 

46

-

3889

 

 

تقلب در استخدام

47

666

3894

 

با توجه به اینکه کارشناسان موظف به تایپ نامه هستند . بنابراین برای بهتر شدن امور و از دست ندادن زمان اگر امکان داشته باشد ارسال نامه ها نیز در اختیار کاربران قرار گیرد تاهنگامی که نامه ای امضا و شماره شد کارشناس موظف نباشد با دبیر خانه تماس بگیرد و ارسال

 نامه را پیگیری کند.و چرخه تکرار در سیستم از بین برود و این نیازمند آموزش

48

667

3895

 

 

 

دوره های مناسب و لازم نحوه ارایه گزارش برای مدیران عالی ،ارشد و میانی برگزار شود

49

668

3896

 

سیستم نظارت بر ورود و خروج پرسنل که لینک به دفتر مدیریت. حراست و نگهبانی شود

50

669

3897

 

سیستم پرداخت های پرسنلی غیر از حقوق بر اساس عملکرد ارایه شود

51

670

3898

 

پیشنها د می شود برای کارمندان ستاد در پایان سال تشویق های مناسبی در نظر گرفته شود.با توجه به اینکه حجم فعالیت ها بالاست.

52

671

3899

 

ایجاد سنسورهای هوشمند روشنایی جهت سرویسهای بهداشتی و راهروها جهت صوفه جویی در مصرف برق

53

672

3900

 

ایجاد یک دستگاه مایکروویو جهت گرم نمودن غذای کارکنان

 

 

 


 

 

 

 

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع

54

673

3901

 

آموزش و اجرای 5S در سطوح مختلف دانشگاه . یک سیستم اولیه و بسیار ساده برای بهبود بهره وری و کیفیت است که اساس آن را نظم و نظافت تشکیل می دهد 5S برگرفته از حروف اول پنج کلمه ژاپنی بر اساس نظم وپرهیزاز در هم ریختگی محیط کار وزندگی است عاملی برای انگیزش ،

 بهره وری وایمنی است نیاز به سرمایه گذاری اولیه بسیار کمی است نتایج آن به زودی خود را نشان می دهد

55

 

674

 

3905

سه کد ثبت نشده است

 

جمع آوری اسماءمتبرکه در اتاق های دانشگاه

56

675

3909

 

 

سه کد ثبت نشده است

 

درابتدای سال جدید کلیه امورات مدیریت ؛تعریف وطی جلسه ای که باحضور کلیه کارکنان تشکیل می گردد ؛وظایف تقسیم گردد.باروش مذکور کلیه کارکنان درجریان تمامی وظایف مدیریت قرارگرفته وباعث توسعه شغل موردنظرمی گردد وباروش گردش کاری مذکور درصورت مرخصی طولانی مدت یکی

 از همکاران ؛هیچ خللی در جریان وظایف اداری ایجادنمی گردد.

57

676

3910

 

سقف اضافه کار هر مدیریت درابتدای سال مشخص گردد ازآنجا که وظایف بایدبطور مساوی بین کارکنان تقسیم گردد واین یکی از وظایف مدیران مجموعه می باشد لذا سقف ساعت اضافه کار نیز بطور مساوی بین همه تقسیم گردد مگر درصورتی که شخص موردنظر ازانجام وظایف کاری خویش خودداری

 نموده ویا درانجام آن اشتباهاتی نموده باشد

58

677

3911

 

تصویری نمودن دستگاه تایمکس ورود وخروج-از دستگاههای پیشرفته تری که فرد درمقابل آن قرارگیرد وباتوجه به چهره فرد که قبلا اسکن شده ؛مراتب حضور وی درج گردد

59

678

3912

 

سیستمی شدن درخواست مرخصی وپاس ساعتی-

 

60

679

3913

 

اعلام وضعیت پیشنهاد ازطریق پیامک-از طریق هماهنگی با واحدIT دانشگاه ؛نسبت به اعلام وضعیت بررسی پیشنهاد به فرد پیشنهاددهنده اقدام لازم صورت گیرد

 

61

680

3914

 

بررسی جاومکان-بهتراست یک بررسی توسط افراد خبره وآگاه صورت گیردوباتوجه به یک محاسبه اعلام شود بطور متوسط هرنفر چندمترمربع فضای کاری نیازدارد.آنگاه مدیریتها را بر اساس تعداد کارکنان وفضای لازم درنظربگیرند واتاقها را با رعایت عدالت بین مدیریتها تقسیم نمایند.بررسی

 جا ومکان کارکنان مقوله مهمی است که به آن بی توجهی می شود.

62

681

3915

 

تغییرکاربری پناهگاه دانشگاه جهت استفاده بایگانی-با هزینه کمی می توان پناهگاه را جهت استفاده پرونده های راکد بایگانی استفاده نمود زیرا فضای بایگانی جهت نگهداری پرونده ها کافی نبوده و پیداکردن پرونده موردنیاز ارباب رجوع بامشکل مواجه می گردد.

63

682

 

3916

 

 

 

 

 

اخذ هزینه جهت محل پارکینگ خودروها-درقبال برچسب هایی که حراست دانشگاه به افرادمی دهد بطور ماهیانه مبلغ خاصی اخذ گردد ومحل پارکینگ خط کشی شده وهرفردی درمحلی که شماره آن به او داده شده مجاز است که خودرو خود راپارک نماید

64

683

3917

 

خط کشی وشماره گذاری محل توقف سرویس های دانشگاه-علاوه بر اینکه سرویس های دانشگاه موظف باشند جلو وعقب شیشه مینی بوس نام مسیر رابنویسند با توجه به خط کشی وشماره گذاری محل توقف مینی بوس ها مشخص شود تا هر کارمندی به راحتی بتواند مسیرمورد نظر خود را پیدا کندمثلا

 مسیر شماره یک مسیرنفت-شماره 2دادگستری-شماره 3بهزیستی و...بدین ترتیب راننده ها موظف هستند درجایگاه خط کشی شده و درشماره مسیر خود پارک نمایند

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع65

684

3918

 

استفاده از دستگاه صابون ریز اتوماتیک -با توجه به اینکه ما دریک محیط بهداشتی فعالیت می کنیم واخیرا اغلب دستگاههای اجرایی جهت رعایت بهداشت عمومی از دستگاه صابون ریز های اتوماتیک که تماسی با دست فرد ندارد استفاده می کنند شایسته است که با صرف هزینه ای ناچیز

 ؛ بهداشت بیشتری را در دانشگاه داشته باشیم

 

66

685

3920

 

گذاشتن یک فرد خاص جهت نظافت سرویسها-یک نفر از خدمتگزاران جهت نظافت 6 سرویس بهداشتی تعیین شود که حتی می توان بطور ماهیانه نیز فرد مورد نظر راتغییر دادوتنها وظیفه او نظافت کامل وانتقال مشکلات فنی به مدیریت امور عمومی باشدبهداشتی-اشکالات فنی فراوان سرویسها ازجمله خرابی درشیلنگ-خرابی فلش تانک-عدم وجود صابون کافی درمنبع ها ی صابون-سوختن لامپ سرویسهاو...

 

67

 

686

3921

 

احداث یک دکه درمحوطه دانشگاه جهت فروش اغذیه-می توان با احداث واجاره دادن یک دکه درمحوطه حیاط دانشگاه به فردی جهت فروش اغذیه به کارکنان وارباب رجوع علاوه بر خدمت رسانی به کارکنان

 

68

687

3927

 

 

ایجاد سقف شیروانی در پارکینگ دانشکده داروسازی و خوابگاه بوستان

 

69

688

3930

 

راه اندازی موتورلانس ( موتور آمبولانس)در مرکزیت شهر کرمانشاه چهارراه مدرس از ساعت 8صبح الی 12 ظهر و عصرها از ساعت 16الی 20درزمان شلوغی ترافیک ( توضیح اینکه سه دستگاه موتور و تکنیسین متقاضی و مجرب دارای گواهینامه نیز موجود می باشد.)

 

70

689

3937

 

 

نصب پشه بند برای پنجره های ستاد دانشگاه

 

71

690

3938

 

بهره گیری از دستگاه حمل لوازم سنگین (آسان بالابر پله )

 

72

 

691

3939

 

تشکیل قطب ارزیابی فن آوری سلامت در غرب کشور به منظور افزایش بهره وری در تغییر و تحولات فن آوری و داشتن چند فارغ التحصیل کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

73

692

3953

 

 

 

لطفا در ازمون ها برای دانش اموختگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که معدلشون بالا 18 بوده یه امتیاز قرار بدین مچکرم ورودی 87 که بعد طرح با معدل 18.16 بی کارم

 

74

693

3955

 

در مراکز کلیدی دانشگاه مانند داروخانه امام که محل توزیع دارو برای بیماران خاص می باشد نیروهای توانمند ، اگاه و مسیولیت پذیر قرار داده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد

تاریخ پیشنهاد

موضوع75

694

3965-6-7

 

در مراسم هایی مثل پیاده روی جهت انگیزه ،صرفه جویی و مشارکت بیشتر برای شرکت در اینگونه مراسمی بهتر است به جای جوایز پرهزینه باتعداد کم ؛جوایز باتعداد بیشتر ولی کم هزینه منجمله کارت هدیه وانواع وسایل ورزشی متنوع ،سبک وکم هزینه استفاده شود.

 

76

695

3968

 

 

ایجاد بوفه در ستاد

 

77

696

3974

 

بهره برداری از نرم افزار پذیرش و سرشماری در سطح واحد های بهداشتی از جمله امکانات نرم افزار - استفاده از نرم افزار در سطح خانه بهداشت تا سطح دانشگاه - جمع بندی اطلاعات کلیه اطلاعات در سطح شهرستان و همچنین کلیه شهرستان ها در سطح استان -

 

 

78

 

 

شیر ترموستاتیک رادیاتور(Thermostatic Radiator Valve) ، وسیله ایست مناسب جهت کنترل دمای هر یک از اتاقها که با تنظیم جریان آب گرم رادیاتور ، دمای هوا را در حد مطلوب نگه می دارد. دمای مورد نیاز هر اتاق با چرخاندن کلاهک ترموستات قابل تنظیم می باشد.

 

79

698

3977

 

تشکیل شورای مشکلات پر سنلی بامدیریت اداره پاسخگویی به شکایات یا مدیریت امور عمومی ویاسایر مدیران داوطلب

 

80

699

3978

 

 

 

تشکیل نظام تشویقات در هر مرکز و مشخص شدن ضوابط و معیارهای صدور تشویقات ( ملاک در نظر گرفتن شاخص های عمو می و اخنصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان

 

81

700

4023

6/4/94

جای دیگه ای برای انتقال پیامم نداشتم مجبور شدم مزاحم شما بشم خواهشن منتقل کنید به شخص مربطه. ما کارشناسان و کاردان های بیماریها مدت هاست منتظر استخدامی هستیم که هیچ خبری نبوده و نیست تا این طرح جدید استخدامی شرکتید حجمی امد که برای رشته بهداشت

 عمومی زده بود فقط زن پس مرد رشته بهداشت عمومی باید چه کار کنند چرا فکری به حال این رشته نشده خواهشن فکری هم به حال ما کنید

 

82

701

4041

16/4/94

گم شدن در خواست ها در واحد های دیگر سوء استفاده از درخواست ها صرف نیروی انسانی مازاد و در نهایت تأیید نشدن درخواست به هر دلیلی تسریع در انجام امورات درخواست ها تسهیل درپیگیری درخواست ها و اقلام مورد نیاز به کار گیری نیروی انسانی در سایر امورات دیگر

 

83

702

 

4050

23/4/94

باسلام دو نامه سه برگی برای آزمایشگاه از طرف معاونت امور بهداشتی به شبکه ارسال شده که دو برگ از آن فقط سرپرست شبکه ها ی شهرستانها قید گردیده ومتن هر یک از نامه ها هم با چهار خط در یک کاغذ A4 قید گردیده است (نامه شماره 73017252/پ تاریخ: 21/4/94)و (نامه

 شماره 73015549/پ تاریخ: 1/4/94)

متون نامه های کم حجم در کاغذهای A5به شهرستانها ارسال شود ودربالای متن نامه شبکه مذکور قید شود و لازم نیست اسم تمامی شبکه ها در کاغذهای جداگانه دیگری قید گردند.

 

84

703

4064

3/5/94

ایجاد درگاه پرداخت الکترونیکی در تمامی بانکها جهت دانشگاه

- اتلاف وقت افراد در بانکها و رفت و آمد. 2- در روزهای تعطیل اقدامی جهت واریز وجه مقدور نمی باشد

1- کم شدن مراجعات به بانک 2-کمک به زودتر نقد شدن مطالبات 3-روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری نیز قابلیت انجام تراکنش مالی وجود دارد. 4- کمک به ثبت نام کندگان در آزمونهای استخدامی و بسیاری مزایای دیگر

 

 

 85    
 86    
 87    
 88    
 90