آیین نامه نظام پیشنهادات

 

 

آیین نامه نظام پیشنهادات

دانشگاه علوم پزشکی

و

خدمات بهداشتی درمانی

کرمانشاه

سال 1394

تهیه و تنظیم :

 - پریوش السادات فیروزآبادی مسئول نظام پیشنهادات

با تشکر از رهنمود های

اعضای محترم شورای نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besmeallah-017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

نظام پیشنهادات یک مکانیزم و ابزار اجرائی مدیریت مشارکتی است که با بهره گیری از شعائر غنی اسلام دال بر  تأکید به شور و مشورت و در راستای اصلاح فرآیند ،حل مشکل و نارسایی ها ، بهسازی مستمر و فرهنگ تغییرو  با هدف ارتقاء سیستم و رضایتمندی گیرندگان خدمت ، اقدام به برقراری  نظام هم اندیشی و همکاری فکری و عملی کلیه اعضای سازمان در تمام سطوح مدیریتی می نماید .

تجارب کشورها ی توسعه یافته که سر آمد آن ژاپن می باشد نظام پیشنهادات را عامل حفظ نشاط و روحیه کارکنان وموثر در بهره وری سیستم می دانند . در کشور ما نیز از سال 1360 این نظام مورد استقبال شرکت ها، سازمان های صنعتی، تولیدی و خدماتی قرار گرفته است.

طبق آیین نامه اجرائی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرائی مکلف شدند به منظور ایجاد انگیزه و اثر بخشی و    بهره وری از فکر و اندیشه و خلاقیت اعضای خود با استقرار نظام پیشنهادات شرایط  وسازو کارهای مناسب برای جلب مشارکت و اثر گذاری آنها در تصمیم سازی فراهم سازند . بطوری که سیستم بتواند همواره برای انجام امور به راه حل های بهتر و مؤثر تر دست یابد.

همچنین در راستای سیاست گذاری کلان دولت جمهوری اسلامی ایران و افزایش توسعه و نیز افزایش میزان تعامل مدیران و کارشناسان در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء دستگاه های دولتی و در اجرای مصوبه شماره  430 /13/ط مورخ 15/12/79 شورای عالی اداری و بخشنامه شماره 195940/ 1900 مورخ 24/10/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ماده 20 قانون مدیریت کشوری مصوب 23/8/86 وآیین نامه اجرایی ماده 20 مصوب 14/1/89 به شماره 4221/44196  و بخشنامه به شماره 5029 مورخ 20/4/و86 ودستور العمل ماده 2 آیین نامه اجرایی  مورخ 10/3/ 91 تحت عنوان شیوه نامه پیشنهاد،

نظام پیشنهادات در دستگاه های دولتی از جمله در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعال گردید.

 

 

 

 

 

 

ساختار نظام پیشنهادات  ریاست دانشگاه

 

ریاست دانشگاه

 

شورای تحول اداری

 

شورای نظام پیشنهادات

 

دبیرخانه نظام پیشنهادات

 

کمیته نظام پیشنهادات

( مستقر در واحدها )

 

 

 

 

ترکیب اعضاء

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

دبیرخانه

شورا

کمیته

دریافت ، ثبت و تحلیل  و اماده سازی پیشنهادات جهت طرح در شورا

بررسی و ارزیابی پیشنهادات

دریافت پیشنهادات ،مستقیم و غیر مستقیم

پاسخگویی و مشاوره تلفنی یا حضوری به مراجعین

تأیید ،تصویب

جمع آوری و آماده سازی پیشنهادات جهت طرح در کمیته توسط دبیر کمیته

برنامه ریزی ، سازماندهی

تعیین امتیاز

طرح وبررسی کارشناسی پیشنهادات

هماهنگی با مسئولین واحدها پیشنهاد دهندگان و سایر

تعیین نوع تشویقات

تهیه گزارش مبسوط از نتایج بررسی و ارسال به دبیرخانه شورا

تنظیم کلیه مکاتبات نظام پیشنهادات

تعیین مالکیت فکری پیشنهاد

هماهنگی جهت اجرای یشنهادات اجرایی با واحد  مربوطه

تنظیم دستور کار شورا و صورت جلسات

تأیید صورت جلسات

نظارت بر فرآیند اجرای پیشنهادات

ثبت کلیه اطلاعات  درسایت نظام پیشنهادات

تأیید مکاتبات جهت ارسال به معاونت توسعه

ارسال گزارش به دبیرخانه شورا از فرآیند اجرا

تهیه آمار و گزارش  گیری از کمیته ها

درخواست کلیه تشویقات و پاداش

ارائه گزارش ادواری از عملکرد کمیته در قالب جدول به دبیر خانه شورا

بایگانی کلیه پیشنهادات

-

-

نظارت بر فرآیند  اجرای پیشنهادات مصوب

-

-

 

 

 

اهداف و مزایای نظام پیشنهادات  

 

 

اهداف

 

مزایا

-همفکری و هم اندیشی با کلیه کارکنان و ارباب رجوع سازمان در حل مسئله و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی                                  

- تقویت قوه خلاقیت و ابتکار، احساس تعلق، مسئولیت پذیری نسبت به اهداف سیستم  .

-استفاده از توان حداکثری کارکنان درنوآوری ،در راستای اهداف سازمان

-بروز استعدادها ،توانمندی های علمی و عملی و توسعه ارزش های انسانی

-ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مشارکت و همدلی

-حفظ حرمت و کرامت انسانی ایجاد نشاط و شادابی در کار ،خودداری از بی تفاوتی و احساس بیهودگی

-ایجاد زمینه های احساس نیاز سنجی به منظور تغییر در سیستم و روش ها و در نتیجه پویایی سازمان

-بهره گیری از تجربیات ، پتانسیل های بالقوه افراد و در نتیجه خود جوشی و فعال بودن آنان 

-سهیم نمودن کارکنان در برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی سیستم و تحول آن

-کاهش مقاومت در اجرای برنامه ها و همکاری و همدلی بیشتر

-همسویی اهداف سازمان و کارکنان و ارباب رجوع و ایجاد منابع مشترک مادی و معنوی ایشان

-ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و افزایش بهره وری

-مشارکت کارکنان و ارباب رجوع در امور مربوطه  

-گسترش فرهنگ مشارکت ، مسئولیت پذیری

-صرفه جویی در استفاده از منابع و کاهش هزینه ها

-افزایش درآمد، بهره وری و تقویت توان مالی سیستم

-صرفه جویی در وقت و تسریع فرآیند ارائه خدمت

-مدیریت زمان، اثر بخشی، افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع

-اصلاح فرآیند و تسهیل مراحل انجام خدمات

 

-پیشگیری از موازی کاری ،  کوتاه نمودن فرآیند ارائه خدمات (در نتیجه کاهش مراجعات ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی های پیشنهادات:
همه پیشنهادات پذیرش شده قابل قبول هستند.


پیشنهادات پذیرش شده :

-قابل طرح در شورا
-غیر قابل طرح در شورا       

 

 

پیشنهادات غیر قابل طرح در شورا:
1- پیشنهادات غیر قابل اجرا
2- پیشنهادات تکراری
3- پیشنهادات بدون ارائه راه حل و راهکار
4-پیشنهادات خارج از اهداف سازمان
5- پیشنهاداتی که از نظر هزینه به نفع سیستم نباشد
6- پیشنهاداتی که در دستور کار وزارتخانه بوده و جاری است
7- شکایات و انتقادات شخصی ،اداری و سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل اجرایی پذیرش و بررسی پیشنهاد

 

- تکمیل فرم پیشنهاد  در سامانه نظام پیشنهادات

-در یافت کد  رهگیری پیشنهاد( در پیشنهادات حضوری در یافت رسید ارسال پیشنهاد)

-بررسی مقدماتی پیشنهاد در دبیر خانه شورا

-بررسی کارشناسی پیشنهاد درواحد های مرتبط

- بررسی نهایی ( تایید یا عدم تایید  ، تعیین امتیاز و تشویقات) در شورای نظام پیشنهادات)  کمیته مرکزی)

-دستور اجرای پیشنهاد و تشویقات و نگهداری سوابق پیشنهاد  در واحد های مرتبط از طریق معاونت توسعه .

-اجرای پیشنهاد مصوب توسط واحد  های مرتبط و ارائه گزارش به دبیر خانه شورا

-نظارت بر  حسن اجرای پیشنهاد و اعمال تشویقات در واحد های مرتبط از طریق دبیر خانه شورا

-ثبت کلیه پیشنهادات اعم از اجرایی و یا غیر اجرایی در سوابق دبیر خانه نظام پیشنهادات

-ثبت مالکیت فکری توسط دبیر خانه نظام پیشنهادات

-اعلام پیشنهاد برتر هر 6 ماه  یکبار در سایت دانشگاه

 

 

 

 

 

کلیدهای موفقیت  فرآیند اجرای نظام پیشنهادات :

 

-آگاهی

             - آموزش
                      

                           -انگیزه
                               

                                     -ارتباط   (برقراری ارتباط مدیران با کارکنان)
                                
       

                                                     -ابلاغ
                                    
      

                                                    

                                                          -امکانات
                                     
                   

 

                                                                  -اختیار( عدم محدودیت در ارائه پیشنهاد)

                                                           

 

 

 

 

 

 


ردیف بودجه
:

 

1-   از محل بودجه جاری ( بخشنامه 195940/1900  مورخ 24/10/81 )

2-   محل صرفه جویی های ناشی از اجرای پیشنهاد

3-   مازاد درآمد موضوع تبصره ذیل ماده 76 قانون برنامه سوم توسعه

4-   اعتبارات خارج از شمول

5-   محل برنامه های تحول اداری

6-   سایر منابع با استفاده از اختیارات دانشگاه در چار چوب مقررات

 

 

 

 

 

 

 

تشویقات :
1
- تشویق کتبی3-7 باتوجه به مقام صادر کننده تشویق

(مدیران  واحدها- روسای شبکه ها ، دانشکده ها ،مرکز بهداشتی درمانی3 امتیاز، معاونین 5 امتیاز ، بالاترین مقام دستگاه7 امتیاز)
2- کسب امتیاز ، بند پیشنهادات ارزشیابی سالیانه : 3-7 امتیاز
3- پاداش نقدی طبق جدول امتیاز بندی

4-ثبت حق مالکیت فکری پیشنهاد

5-اعلام در رسانه دانشگاه هر6 ماه یکبار در خصوص پیشنهادات برتر

6-منظور نمودن  بند  1 و3 تشویقات بانظر شورا جهت عوامل اجرای پیشنهادات مصوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاداش مالی

 

R=S.F.AR

 

Reward=score.factor.amount  rial

 

پاداش = امتیاز .  ضریب . مبلغ ریالی

*مبلغ ریالی سال جاری هر سال با نظر شورای نظام پیشنهادات قابل تغییر می باشد.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

جدول امتیاز پیشنهادات مصوب

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

محور

شاخص

امتیازات به تفکیک

امتیاز کل

امتیاز حداقل

امتیاز

حداکثر

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

بهره وری

افزایش برونداد با سرعتی بیش از درونداد

( رشد  مدیریت شده)

20

 

 

20


افزایش برونداد با درونداد ثابت

( هوشمندانه  کردن کارها)

20

 

 

 


افزایش برونداد با کاهش درونداد

( ایده آل)

 

20

20

 

 


برونداد ثابت با درونداد کمتر

( کارایی بیشتر)

 

15

 

 

 


کاهش برونداد با کاهش بیشتر درونداد

( کاهش مدیریت شده)

15

 

 

 


 

2

 

 

 

 

 

رضایتمندی

 


تکریم ارباب رجوع و انضباط کاری

 

15

15

 

15


 

رضایتمندی کارکنان

10

 

 

 


 

 

3

 

 

صرفه جویی

 

 

 

 

کاهش  هزینه 

 

 

15

15

 

20


 

کاهش نفرساعت

 

15

 

 

 


 

 

4

 

خلاقیت و

 نو آوری

 

 

 

مرتفع شدن یک مشکل  سازمانی

15

15

 

15


 

بهره مندی از تکنولوژی جدید

15

 

 

 


 

ایجاد فرصتهای جدید  در سازمان

15

 

 

 


 

 

5

 

ارتباط

 

 

 

ارتباط با اهداف اصلی سیستم

10

10

5

10


ارتباط با اهداف جانبی  سیستم

5

 

 

 


 

6

 

 

 

تعداد پیشنهاد دهنده گان

 

یک نفر

5

 

5

 


2نفر یا بیشتر

10

 

10

 

10


 

 

7

 

 

 

دامنه اجراء

 

سطح واحد

5

 

5

 


 

سطوح فراتر از واحد

7

 

 

 


 

سطوح استانی

10

10

 

10


 

 

جمع کل

 

-

100

15

100


 

 

 

 

 

جدول طبقه بندی امتیازپیشنهاد

ردیف

میزان امتیاز

 

ضریب

نوع تشویقات

پاداش معنوی

پاداش مالی

مالکیت فکری

1

15-30

1

 

مسئول واحد

-

+

2

31-50

2

 

مدیر مرکز

-

+

3

51-70

3

 

رئیس مرکز

 (یا عناوین مشابه)

*

+

*

71-90

4

 

معاونت  دانشگاه

*

+

5

91-100

5

 

ریاست دانشگاه

*

+