وظایف شورا

 


 

شرح وظایف

دبیرخانه

شورا

کمیته

دریافت ، ثبت و تحلیل  و اماده سازی پیشنهادات جهت طرح در شورا

بررسی و ارزیابی پیشنهادات

دریافت پیشنهادات مستقیم و غیر مستقیم

پاسخگویی و مشاوره تلفنی یا حضوری به مراجعین

تأیید ،تصویب

جمع آوری و آماده سازی پیشنهادات جهت طرح در کمیته توسط دبیر کمیته

برنامه ریزی ، سازماندهی

تعیین امتیاز

طرح وبررسی کارشناسی پیشنهادات

هماهنگی با مسئولین واحدها پیشنهاد دهندگان و سایر

تعیین نوع تشویقات

تهیه گزارش مبسوط از نتایج بررسی و ارسال به دبیرخانه شورا

تنظیم کلیه مکاتبات نظام پیشنهادات

تعیین مالکیت فکری پیشنهاد

هماهنگی جهت اجرای یشنهادات اجرایی با واحد  مربوطه

تنظیم دستور کار شورا و صورت جلسات

تأیید صورت جلسات

نظارت بر فرآیند اجرای پیشنهادات

ثبت کلیه اطلاعات  درسایت نظام پیشنهادات

تأیید مکاتبات جهت ارسال به معاونت توسعه

ارسال گزارش به دبیرخانه شورا از فرآیند اجرا

تهیه آمار و گزارش  گیری از کمیته ها

درخواست کلیه تشویقات و پاداش

ارائه گزارش ادواری از عملکرد کمیته در قالب جدول به دبیر خانه شورا

بایگانی کلیه پیشنهادات

-

-

نظارت بر فرآیند  اجرای پیشنهادات مصوب

-

-