"تالار افتخار" محل درج عکس و عنوان همکاران عزیزی است که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند. یادبود آنان برای همیشه در تالار افتخار دانشگاه می درخشد

اعضای هیات علمی

حوزه ریاست ،معاونتهای توسعه مدیریت و منابع، غذا و دارو

معاونتهای آموزشی، تحقیقات و فناوری وفرهنگی ، دانشجویی

معاونت درمان و بیمارستانها

معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشتی ، درمانی

خانم گلباغ سازواری - بهورز خانه بهداشت خانقاه پاوه