تماس با ما

ایمیل مدیریت حراست دانشگاه :

herasat@kums.ac.ir

 control@kums.ac.ir