دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه ریاست / دفتر امور بانوان / مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان و خانواه

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده : خانم دکتر پرستو عباسپور     " دکترای روانشناسی "

کارشناس امور بانوان و خانواده : خانم شکوفه دوستوندی     " کارشناس ارشد آموزش سلامت "

 

تماس با دفتر: 38377169