دورنما

دورنما  ( vision ) دفتر امور بانوان:

 

دفتر اموربانوان به عنوان یک بازوی قوی دانشگاه در تامین و ارتقاء علمی و سلامت زنان شاغل و دانشجویان میخواهد بستری را فراهم کند تا بانوان دانشگاه در زمینه های آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی ، اخلاقی و معنوی با شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته به گونه ای فعالیت نماید تا بتواند درهمه ابعاد به استانداردهای جهانی سلامت نزدیکتر شده واز نظر تامین نیازهای اساسی زنان سرآمد کشور بوده و زمینه لازم را برای هم اندیشی و ارتباطات کامل و آسان زنان سایر دستگاه ها وجامعه فراهم نموده و به عنوان قطب علمی بانوان کشور زمینه توسعه توانمندی های زنان منطقه در امور علمی ،معنوی،اخلاقی و اجتماعی را فراهم نماید.