شرح وظایف

1ـ هماهنگی و همکاری با بخش¬های مختلف ستادی و سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم به معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه¬های بهبود سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی زنان و کاهش مشکلات آنان.
2ـ هماهنگی و مشارکت در بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته¬های منطقه¬ای اعم از شهری، روستایی و عشایری و ارزیابی و تعیین نیازهای اولویت¬دار.
3ـ مشارکت در تعیین اولویت¬های تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی سلامت زنان در سطح منطقه بر پایه نیازهای اولویت¬دار منطقه¬ای و سند توسعه استانی.
4ـ همکاری در برنامه¬ریزی و اجرای برنامه¬های مرتبط در تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان بر پایه نیازها و اولویت¬های منطقه¬ای و هماهنگی و جلب کمک¬های برون بخشی در سطح منطقه.
5ـ عضویت و حضور فعال در کمیته¬های مختلف دانشگاهی به منظور مشارکت در تدوین طرح¬ها و برنامه¬های مربوط به سلامت زنان و خانواده.
6ـ تعـامل و همکاری در راستـای رفع مسائـل و مشکلات زنان بویژه زنان شاغل دانشگاه، زنان سرپرست خانوار، دانشجویان دختـر و ارائـه راه¬کارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان با جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی به ویژه خیریه¬ها و نهادهای مردمی.
7ـ تصمیم سازی، تعامل و همکاری در اجرای برنامه¬های توانمندسازی زنان در زمینه¬های فرهنگی، علمی، مدیریتی و اجتماعی و گسترش خدمات مشاوره¬ای و توسعه مهارتها متناسب با نیازها و مشکلات سلامت زنان و خانواده در منطقه.
8 ـ ارتباط مستمر با کارگروه بانوان و خانواده استانداری و فرمانداری به منظور مشارکت در برنامه¬ریزی و سیاستگذاری منطقه¬ای و استانی.